Šta znači RESIGNIRATI?

» resignirati • glagol Odreći se, odustati od; ustupiti, ustupati, ostaviti zvanje, dati ostavku, zahvaliti se na položaj; prav. otpečatiti, raspečatiti, otvoriti, npr. testament; fig. = rezignirati. (lat.)