Šta znači RENIJ(UM)?

» renij(um) • lat. Rhenus Rajna hem. hemijski element, hem. znak Re, redni broj 75, atomska masa 186,22, siv, kovan metal; otkriven 1925.