Šta znači RELATIVITAM?

» relativitam • (nlat. relativus) fil. pravac koji smatra da je svako saznanje samo relativno, tj. uslovljeno i zavisno od odnosa u kome se nalazi onaj koji saznaje prema predmetu saznanja, i od stanovišta koje on uzima sa obzirom na svoju psihofizičku organizaciju; etički relativizam shvatanje po kome su "dobro" i "zlo" relativni.