Šta znači RAPSOD?

» rapsod • muški rod Onaj koji pojedine pesme ili odeljke pesama sastavlja u celinu; putujući narodni pevač kod starih Grka koji je stare junačke pesme, naročito Homerove, spajao u veće celine i javno pevao ili kazivao narodu, slično našim guslarima. (grč.)