Šta znači PROGRAM?

» program • muški rod Plan predviđene delatnosti, nacrt, osnova rada; osnovni ciljevi neke organizacije;
Raspored tačaka neke priredbe;
Plan operacija neke automatske mašine;
Raspored po kome će se nešto izvoditi; spisak muzičkih dela i drugih tačaka u nekoj priredbi, i red po kome će se izvoditi; spisak predmeta i obim u kome će se ti predmeti učiti u jednoj vrsti škole ili u jednoj školskoj godini; u politici: načela i ciljevi političke stranke, ministarstva, vlade. (grč.)

» program • muški rod (računari) Skup naredbi koje su napisane u programskom jeziku. Softver. Takođe , naziv za aplikaciju.
Niz instrukcija, izraženih jednim od računarskih jezika, na osnovu kojih centralni procesor obavlja računske procese, kao što su: rešavanje nekog matematičkog problema, obračun efekata neke poslovne funkcije, provera ispravnosti podataka unetih u računarske medijume; itd. (grč.)