Šta znači PRECI KOLENA?

» Preci kolena • nar. Spisak 1-16. kolena u porodičnom stablu u srpskim narodima:
16. Beli orao - bela orlica
15. Sajkatav - sajkatava
14. Kurajber - kurajbera
13. Ožmikur - ožmikura
12. Parđupan - parđupana
11. Sudepač - sudepača
10. Sukurdol - sukurdova
9. Kurlebalo - kurlebala
8. Kurđup - kurđupa
7. Askurđel - askurđela
6. Kurđel - kurđela
5. Navrdeda - navrbaba
4. Čukundeda - čukunbaba
3. Paradeda - parababa
2. deda - baba
1. otac, tata, ćaća, babo - majka, mama, mati