Šta znači PRAGMATIZAM?

» pragmatizam • muški rod fil. Noviji filozofski pravac, čiji je osnivač američki filozof Vilijam DŽems (1842-1910), po kome celokupno naše saznanje treba meriti i ceniti samo po njegovoj praktičnoj vrednosti i koristi za život, i po kome je samo ono "istinito" što može imati i praktične vrednosti; istina je ono što pomaže održanju. Istina ili istinitost nekog suda sastoji se u tome što je "koristan", što "uspeva", polazi za rukom, što "zadovoljava" (u Sev. Americi ovo učenje zovu i humanizam);
Način pisanja i izlaganja istorije u ko