Šta znači POLIMORFIJA?

» polimorfija • ženski rod Mnogoobličnost; min. svojstvo nekih kristala da se javljaju u različitim kristalnim oblicima, a imaju isti hemijski sastav (up. hemimorfija, holiedrija); zool. u vezi sa podelom rada: različitost telesnog sastava članova iste životinjske zajednice (npr. kod cevastih meduza) ili životinjske države (kod pčela, mrava, termita); bot. lišće različitog oblika na jednoj istoj biljci. (grč.)