Šta znači PITAGORINO PRAVILO?

» Pitagorino pravilo U pravouglom trouglu kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obema katetama - teoriju je postavio Pitagora.