Šta znači PACISCENTI?

» paciscenti • (pravo (nauka)) Oni koji zaključuju ugovor, koji se poravnjavaju, ugovorne strane, strane ugovornice.