Šta znači OMFAL-?

» omfal- • gr.. predmetak u složenicama sa značenjem: pupak, pupčani