Šta znači NARKO-?

» narko- • gr... predmetak u složenicama sa značenjem: ukočenost, grč.