Šta znači MOTIVIRATI?

» motivirati • glagol Obrazložiti, pružiti dokaze, motive, razloge za neko delovanje, stvaranje (umetničko), za učinjeno delo, postupak, nameru (lat.)