Šta znači MOTIVIRAN?

» motiviran • pridev Motivisan (lat.)