Šta znači MONADOLOGIJA?

» monadologija • ženski rod Učenje o monadama; po Đordanu Brunu, sve stvari sastoje se od telesnih i oduhovljenih monada; pravi osnivač nauke o monadama je Lajbnic, po kome su monade, iz koji h se sastoje sve stvari, bestelesne, jednostavne ,večne, oduhovljene jedinice sile, sposobne da stvaraju pretstave i da teže; one su metafizičke take, psihički atomi, entelehije; Monadologija, delo Lajbnicovo, u kome je on izneo svoj pogled na svet.