Šta znači MOLEKUL?

» molekul • muški rod (hemija) Najsitniji delić jednog tela koji još zadržava sva svojstva svoje prvobitne celine; svako telo sastoji se od molekula, a svaki molekul iz atoma; težina molekula ili molekulska težina jednaka je sa zbirom težina atoma koji su u njemu sjedinjeni; molekulske sile, molekularne sile, privlačne i odbojne sile molekula; fig. veoma mali deo, delić.