Šta znači MOL-SKALA?

» mol-skala • l.mollis, scala muz. tonska lestivca u molu; melodijska mol-skala ona kojoj se pri penjanju u šesti stupanj povišava za polustepen, a pri spuštanju šesti i sedmi stupanj snižavaju za polustepen; harmonijska mol-skala ona koja i pri penjanju i pri spuštanju ima podjednak razmak stupnjeva