Šta znači MOL?

» mol • muški rod Lučka marina, lučki nasip, gat. (fr.)

» mol • muški rod (fizika) Broj grama mase neke tvari koliko iznosi njena molekulska težina, npr. 1 mol vodonika je 2 grama vodonika, 1 mol kiseonika je grama kiseonika. (lat.)
» mol • muški rod (muzika) Skala ili mol lestvica, tonovi koji odgovaraju crnim dirkama na klaviru; naziv nema nikakve veze sa mekotom tonova, već stoji u vezi sa uglastim i oblikom znakova; supr. dur. (fr.)