Šta znači MIKROFAUNA?

» mikrofauna • ženski rod Deo faune koji obuhvata životinje koje se mogu posmatrati samo pod mikroskopom; supr. makrofauna. (grč.-lat.)