Šta znači MASKIRATI?

» maskirati • glagol Metnuti obrazinu, prerušiti, preobući; voj. položaje, topove i druge vojne objekte pomoću granja, zelenila i sl učiniti nevidljivim za neprijatelja, zakloniti, sakriti; fig. prikriti, prikrivati, zavijati, sakrivati prave namere. (fr.)