Šta znači LATERAN?

» Lateran • muški rod Palata u Rimu u kojoj su pape stanovale do progonstva u Avinjon, od 18u njoj se nalazi čuveni muzej za paganske i hrišćanske starine; do nje je crkva sv. Jovana, u kojoj su održavani ekumenski, tzv. lateranski crkveni sabori (sinodi).