Šta znači LARINGO-?

» laringo- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem; grkljan, grkljani, grleni.