Šta znači LARINGO?

» laringo • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: grkljan, grkljani, grleni. (lat.)