Šta znači LAMINARAN?

» laminaran • pridev Slojevit.