Šta znači LAMARKIZAM?

» lamarkizam • muški rod Učenje francuskog prirodnjaka Žana Lamarka (1744-1829), po kome upotrebljavanje ili neupotrebljavanje pojedinih organa ima uticaja na preobražavanje same vrste organskih bića, a stečene osobine postaju nasledne, i po kome živa bića imaju sposobnost da se prilagođavaju okolini u kojoj žive (u neolamarkizmu pitanje nasleđivanja stečenih osobina je sporno). (fr.)