Šta znači LAKMUS?

» lakmus • muški rod Plava bojena materija koja se dobiva iz raznih vrsta lišajeva, naročito od Lecanor tartrea i Roccella tinctoria; upotrebljavaju je hemičari, bilo u vodenastom rastvoru (lakmusova tinktura), ili kao hartiju obojenu tim rastvorom (lakmusova hartija), za raspoznavanje kiselina i baza, pošto ona u kiselinama pocrveni, a u bazama ponovo poplavi. (nem.)