Šta znači KVADRATURA?

» kvadratura • ženski rod Iznalaženje jedne površine jednake sa nekom danom povšinom, naročito iznalaženje kvadrata jednakog po površini sa jednom danom površinom, kao u čuvenom problemu koji se zove kvadratura kruga, tj. pretvaranje kruga u kvadrat sa jednakom površinom pomoću šestara i lenjira; fig. tražiti kvadraturu kruga, tražiti nešto nemoguće, pošto je broj PI, transcendentalan broj;
Odnosni (relativni) položaj dvaju nebeskih tela kada je njihova razlika dužine stepeni.