Šta znači KRETACEJSKI?

» kretacejski • pridev Kredni, kredast; geol. iz doba krede, iz formacije krede, nađen u formaciji krede; kretacejski period, doba za kojeg su naslagani kredni slojevi (up. trijas, jura, kreda).