Šta znači KANCELAR?

» kancelar • muški rod Na latinskom cancellarius, to je bio šef koji sastavlja, piše, izdaje, overava i čuva isprave.
U Srednjem veku: najviši dvorski službenik, čuvar državnog pečata i sastavljač javnih isprava; prvi državnik (u Nemačkoj je prvi dobio titulu kancelara Bizmark). (lat.)