Šta znači JUS JURANDUM?

» jus jurandum • lat. jus jurandum pravno: zakletva.