Šta znači ISTORICIZAM?

» istoricizam • muški rod Sklonost da se pri ispitivanju i objašnjavanju društvenih pojava naglašava njihova istorijska strana, a zanemaruje njihov savremeni karakter i značaj;
Obnavljanje istorijskih stilova u umetnosti i građevinarstvu npr. Saborna crkva u Sofiji, Opera u Parizu, isto i historicizam (grč.)