Šta znači IDEALAN?

» idealan • pridev Savršen, uzoran, koji potpuno odgovara idealu, koji je za željenje, uzvišen, divan, za obožavanje; up. materijalan, realan. (grč.)