Šta znači HAGIO?

» hagio • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: svet, sveti.