Šta znači GESTIKULIRATI?

» gestikulirati • glagol Praviti gestove pri govoru, mahati, mlatarati rukama.