Šta znači GEO-?

» geo- • grč. ge predmetak u složenicama saznačenjem: zeml,a, zemaljski.