Šta znači GEMULA?

» gemula • muški rod (životinja) Unutrašnji pupoljak, zametno telašce u slatkovodnih spužvi; klica koja pomaže razmnožavanje; nevidljiva klica u ćelijama organizama koja se, po Darvinu, dobiva nasleđem.