Šta znači EMANACIJA?

» emanacija • ženski rod Izlaženje, odavanje (od sebe), izviranje, isticanje, isparavanje, isparenje, npr. veoma finih i od tela odvojenih delića (mirisa i dr.); fiz. gasovita tvar, supstanca koja strujanjem izlazi iz radioaktivnih materija i koja je i sama radioaktivna; prav. objavljivanje neke naredbe i sl.; fil. po učenju novoplatoničara i gnostičara, svet je emanacija božanstva, tj. izlazak jednog manje savršenog bića iz nekog višeg i savršenijeg principa, a da se pritom ovaj viši princip nije izmenio. (lat.)