Šta znači EKSPONIRATI?

» eksponirati • glagol Izložiti, izlagati, prikazati, objasniti; izložiti čemu, npr. nekoj opasnosti; fiz. ploču u fotografskom aparatu izložiti za kratko vreme uticaju svetlosti otkrivanjem sočiva na aparatu; izložiti svetlosti.