Šta znači DUALIZAM?

» dualizam • muški rod Učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaju različitih, potpuno suprotnih stanja, principa, načina mišljenja, pogleda na svet, pravaca volje itd., npr.: bog i đavo (dobar i zao princip), bog i svet, duh i materija, priroda i duh, duša i telo, anorganska i organska priroda, subjekat i objekat, čulno saznanje i razum, ovaj i onaj svet, itd.; politička pocepanost jednog naroda na dva dela koji deluju jedan protiv drugog.