Šta znači DNJAOIRM?

» dnjaoirm • grč. diasyrmos ruganje, ismevanje; retorska figura koja se sastoji u preteranom umanjivanju predmeta; supr. hiperbola.