Šta znači DNHROSKOP?

» dnhroskop • grč. dichroos, skopeo gledam instrumenat za posmatranje i utvrđivanje dihroizma kristala itd.