Šta znači DISKUTABILAN?

» diskutabilan • pridev Raspravljiv, pretrešljiv, koji je sposoban da se o njemu pretresa, raspravlja.
Još nedefinisan, koji nameće rasprave, koji izaziva, neutvrđen, nepostojan (lat.)