Šta znači BITUMEN?

» bitumen • muški rod (hemija) Organske tvari, nastale raspadanjem biljnih i životinjskih ostataka (zemni vosak, nafta, asfalt i sl.); kamenougljena smola.
Ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito ugljovodoničnih materija, smolasta misira, npr. petrolej, nafta, asfalt i sl.