Šta znači BIROKRATIZAM?

» birokratizam • muški rod Sistem i metod upravljanja u kojem se državna vlast oslanja na birokratizovani, činovnički aparat; vlast, vladanje krutog, admiistrativnog upravljačkog aparata;
Kruti formalizam u radu, kruta primena propisa i zakona, odvojena od stvarnog života.
Tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom, koja ispravnost forme pretpostavlja stvarnoj celishodnosti u opštenju sa strankama; ukočenost, cepidlačnost i tesnogrudost u zvaničnoj dužnosti; sistem upravljanja u kome vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima masa; birokratija.