Šta znači BIO?

» bio • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: život, životni.