Šta znači ATMOSFERA?

» atmosfera • ženski rod Gasoviti prekrivač kojim su obavijena nebeska tela, vazdušni omotač oko Zemlje, vazduh, zrak.
Vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvija našu Zemlju, i ceni se na do 500km debljine; fiz. fizička atomosfera, pritisak koji vrši živin stub visine cm na 0 step. celzijusa na morskom nivou geografske širine step. na 1 cmšto iznosi oko 1,0kg. na 1 cmatmosferski pritisak, dolazi od težine vazduha; tehnička atmosfera, označuje pritisak jednog kilograma na 1cmau praksi te dve atmosfere znače isto; fig. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. up. troposfera, stratosfera, hevisajd.