Šta znači ARTRO-?

» artro- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: zglob, zglobni.