Šta znači APSCISA?

» apscisa • ženski rod (matematika) U koordinatnom sistemu, odstojanje ma koje tačke u ravni od ordinatne osovine; horizontalna osovina u koordinacionom sistemu.
U (Dekartovom) koordinatnom sistemu: merni broj (+ ili -) odstojanja ma koje tačke u ravni od ordinatne osovine; apscisna linija, prava linija koja je uzeta radi određivanja položaja neke tačke ili osobina jedne krive; apscisna osovina, prava koja obično zauzima horizontalan položaj.