Šta znači ANTI-?

» anti- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: protiv, prema, iza, mesto, umesto.