Šta znači ANTENA?

» antena • ženski rod Okrižica, vislo, motka za koju se vezuju jedra; stubovi sa obe strane vrata; fiz. žica podržana u vazduhu za odašiljanje i primanje talasa bežične telegrafije i telefonije; zool. pipak u kukaca.